1. Cel i Grupa Docelowa

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi mobilnych umożliwiających edukację zdalną przedsiębiorców (w szczególności osób które są w pierwszych latach prowadzenia działalności gospodarczej) i pogłębianie ich kompetencji w zakresie zarządzania rozwojem firmy.

Platforma ma na celu uzupełnienie szkoleń standardowych z zakresu podstaw przedsiębiorczości poprzez nowoczesną formą aktywności edukacyjnej prowadzonej zdalnie za pomocą technologii informacyjnych – filmików i podcastów.

Grupą docelową projektu grantowego są osoby prowadzące działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstwo w tym osoby niepełnosprawne, z ograniczeniami psychofizycznymi. Projekt obejmuje również osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Platforma ma stanowić rozszerzenie wsparcia pomostowego dla przedsiębiorców korzystających z dofinansowania w ramach projektów, a dla firm nie objętych tego typu wsparciem – ma stanowić cenne i innowacyjne źródło wiedzy, kompendium doradcze, umożliwiających edukację zdalna przedsiębiorców i pogłębianie ich kompetencji w zakresie zarządzania rozwojem firm.

2. Informacja o projekcie

Platforma powstała z myślą o przedsiębiorcach, chcących podnieść swoją wiedzę z zakresu zarządzania firmą w pierwszych latach jej działalności jak i osobach przygotowujących się do otwarcia swojej pierwszej działalności gospodarczej. Naszym celem jest umożliwienie dostępu do informacji w przystępnej, ciekawej formie i tym samym uzyskania przez osoby zainteresowane wiedzy z kluczowych obszarów prowadzenia działalności.

Platforma powstała w ramach projektu „Systemowa Szkoła” realizowanego przez firmę Grupa Profesja z siedzibą w Poznaniu w Partnerstwie ponadnarodowym z firmą H2Learning z Irlandii. Program został sfinansowany/ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Wiedza Rozwój Edukacja w ramach projektu Operatora Grantów „Ścieżki współpracy” Wartość Projektu: 99000.00 zł.

Platforma pozwalająca na prowadzenie zdalnej edukacji i wsparcia przedsiębiorców odpowiada na wyzwania związane z pandemią COVID-19 w Europie.
W ramach projektu Grupa Profesja łączy tradycyjne szkolenia stacjonarne z
zakresu podstaw przedsiębiorczości (prowadzone w ramach projektu standardowego) z nowoczesną formą aktywności edukacyjnej prowadzonej zdalnie za pomocą technologii informacyjnych (prowadzone w ramach projektu grantowego). Obie formy szkoleń dostępne dla uczestników projektu tworzą tzw. mieszaną metodą kształcenia (blended learning). Ma ona określone zalety, przede wszystkim pozwala na elastyczny sposób projektowania i realizowania szkolenia z uwzględnieniem potrzeb grupy uczestników, celów, tematyki, specyfiki danej branży. Zaletą B-learningu jest możliwość komunikacji z użyciem nowoczesnych mediów, kontaktów online z trenerem, ekspertem z branży lub innymi przedsiębiorcami (sieciowanie). Organizacja szkoleń w ramach B-learningu nie jest wymuszona, ograniczona możliwościami uczestników szkoleń (czas, miejsce), daję dużo większą swobodę niż tradycyjne szkolenia, co zwiększa efektywność wsparcia młodych stażem przedsiębiorców.

3. Informacja o partnerze projektu

H2 Learning
Adres: Crane Street, Dublin 8, IE021-Dublin, Irlandia
Strona internetowa: http://www.h2learning.ie/

Organizacja H2 Learning świadczy szeroki zakres wysokojakościowych usług w obszarze edukacji cyfrowej. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i tworzenia nowoczesnych narzędzi szkoleniowych dla biznesu. Wyspecjalizowany w nowoczesnej edukacyjnej metodzie B-learning (kształcenie mieszane), wykorzystującej nowe media z dużo większą swobodą niż tradycyjne szkolenia, co zwiększa efektywność wsparcia młodych stażem przedsiębiorców.

Partner irlandzki to specjalista z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w programach szkół podstawowych, średnich, uczelni wyższych, w szkoleniach, kursach branżowych. Organizacja wypracowała szereg autorskich narzędzi i metod rekomendowanych przez Komisję Europejską, jest partnerem strategicznym w ramach Erasmus+. Poprzez badania i rozwój zawodowy chce przyczynić się do poprawy edukacji w skali krajowej i globalnej, aby promować umiejętności i uczenie się XXI wieku.

Koncentruje się na tym, aby nauczyciele byli w pełni wyposażeni w wiedzę, zaufanie i kompetencje potrzebne do przygotowania studentów do nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa.

Partner posiada również stronę internetową: http://www.h2learning.ie/ oraz jest aktywny w mediach społecznościowych:

https://twitter.com/h2_learning/
https://www.linkedin.com/company/h2-learning/